Privacy reglement

Hoe gaat Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn om met persoonsgegevens?

De Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn (en de gemeente), waaronder het sociaal team valt, wil u goede dienstverlening bieden en haar publieke taken uitvoeren met respect voor uw privacy. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Ook in andere wetten, zoals de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer, is de wijze waarop we met persoonsgegevens moeten omgaan, geregeld.

Binnen Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn wordt veel gewerkt met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van de Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet. Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn verwerkt gegevens in digitale systemen. Deze systemen voldoen aan de eisen van bescherming van gegevens en privacy.

Het Sociaal Team werkt integraal in het sociaal domein. Dit betekent dat het uitgangspunt voor de taken van Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn  is: één huishouden, één plan, één regisseur volgens de visie van het Regenboogmodel.

In sommige huishoudens spelen verschillende problemen. Vaak hangen problemen samen en heeft het geen zin om maar één van de problemen aan te pakken. Daarom werken de medewerkers binnen Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn goed samen. Voor ieder huishouden is er één regisseur. Deze medewerker is het aanspreekpunt en zorgt ervoor dat de andere hulpverleners, indien nodig, op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen.

Het doel van deze integrale werkwijze is om zo dichtbij mogelijk te werken waarbij, één sociaal werker meerdere taken kan uitvoeren. De medewerkers zijn zich bewust van het risico van delen van informatie en wegen daarom ook zorgvuldig af welke informatie relevant is voor welke vraag. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’.

Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Dat betekent dat het sociaal team vanuit een wet bevoegd is om bijzondere persoonsgegevens te verwerken en deze nodig heeft om een publiekrechtelijke taak uit te voeren. Deze integrale werkwijze is noodzakelijk om de passende maatwerkvoorziening en maatregelen te bepalen voor de spelende problematiek.

Welke gegevens verwerkt het Sociaal Team? Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd? Kan ik de verstrekking van gegevens inzien? U vindt deze informatie en meer op deze pagina. Heeft u toch nog vragen of opmerkingen over hoe het Sociaal Team omgaat met uw privacy? Stel dan uw vraag aan uw Sociaal Team: info@socialeteamsborgerodoorn.nl. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Waarom verwerkt het Sociaal Team mijn gegevens?
(Wat is de reden van verwerking? Is er een wettelijke grondslag nodig?)

Het Sociaal Team heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag;
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening aan u te kunnen uitvoeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om u passende ondersteuning te kunnen bieden zoals u toe leiden naar werk.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Gegevens over uw bank en uw bankrekeningnummer
 • Informatie over uw gezondheid

Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Dat betekent dat het sociaal team vanuit een wet bevoegd is om bijzondere persoonsgegevens te verwerken en deze nodig heeft om een publiekrechtelijke taak uit te voeren.

Welke gegevens verwerkt het Sociaal Team?
(Welke gegevens verwerkt het sociaal team? Hoe krijgt het sociaal team mijn gegevens? Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?)

Als u gebruik maakt van diensten of producten van het Sociaal Team, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, schriftelijk of mondeling aan uw sociaal werker. Denk aan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw hulpvraag

Ook is iedere inwoner van Nederland ingeschreven in de Basisregistratie Persoonsgegevens. Dit is geregeld in de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens. Woont u in de gemeente Borger-Odoorn? Dan houden wij uw persoonsgegevens bij. In deze registratie staan bijvoorbeeld uw naam, adres, gegevens over uw huwelijk, kinderen en uw nationaliteit. Bij de uitvoering van onze taken zoals het beoordelen van uw aanvraag, moeten wij de gegevens uit de Basisregistratie Personen gebruiken.Veranderen uw gegevens? Bijvoorbeeld doordat u gaat verhuizen? Geef dit dan aan ons door.

Hoe lang bewaart het Sociaal Team mijn gegevens?

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij hanteren hiervoor de richtlijnen van de Archiefwet. 

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?
(Wat zijn de voorwaarden om uw gegevens te delen? Wie krijgt uw gegevens?)

Het Sociaal Team verstrekt uw gegevens alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst regelen we hoe organisaties om moeten gaan met de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen worden gedeeld met andere overheidsinstanties of instanties die uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een wettelijke taak. U kunt op de website van de Rijksoverheid zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoor.

Niet tot persoon te herleiden gegevens

Het Sociaal Team verzamelt verschillende soorten gegevens om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Zoals geografische data, resultaten van bewonersonderzoeken of allerlei gegevens over de gemeente. Deze informatie kan waardevol en interessant zijn voor bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en bewoners. Zij kunnen hiermee bijvoorbeeld applicaties en websites ontwikkelen. Daarom stellen wij deze data waar nodig beschikbaar. Er wordt geen informatie openbaar gemaakt die naar een persoon leiden is. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?
(Hoe worden uw gegevens beveiligd? Wat is een datalek? Wat moet ik doen bij een datalek?)

Wij hebben goede beveiliging van de persoonsgegevens die het Sociaal Team gebruikt. Zo zijn er passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Daarbij kijken wij steeds naar de huidige stand van de techniek en dreigingen en passen wij onze beveiliging daar op aan. Deze maatregelen komen overeen met de overheidbrede beveiligingsnormen volgens de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Toch kan het gebeuren dat er inbreuk wordt gemaakt op onze beveiliging – bijvoorbeeld door een hack – waardoor persoonsgegevens in verkeerde handen komen. Dit heet een datalek. Ontdekken wij een datalek? Dan is onze eerste zorg om het lek te dichten. Ook gaan wij na welke gegevens precies gelekt zijn en of de betreffende persoon of personen mogelijk gedupeerd is door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de betreffende persoon of personen geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de betreffende persoon of personen en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 0800 2009.

Wat zijn uw privacyrechten?

Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door het Sociaal Team kunt controleren. Deze rechten zijn:

 • Het recht op informatie. Dat betekent dat wij verplicht zijn u te informeren over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Dat doen wij door deze privacyverklaring en het verwerkingsregister;
 • Het recht op inzage. Dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien;
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen;
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Dit betekent dat u het recht heeft op een menselijke blik bij besluiten;
 • Het recht om uw zienswijze kenbaar te maken tegen de gegevensverwerking; als u niet eens bent met de gegevensverwerking kunt u een zienswijze indienen. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan kunt u ook een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Het recht op verwijdering of afscherming; als u bijvoorbeeld niet wilt dat wij uw e-mailadres bewaren, kunt u vragen om dit gegeven te verwijderen.
 • Het recht op dataportabiliteit: dit betekent dat u het recht heeft om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen of te delen met een andere instantie.
 • Het recht op vergetelheid en beperking van de verwerking. Dit is het recht om ‘vergeten’ te worden en het recht om minder gegevens te laten verwerken. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken.

Uw rechten gebruikt u door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Stichting Sociale Teams.

Gegevens van kinderen

Het Sociaal Team heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming de heer H. de Groot via fg@socialeteamsborgerodoorn.nl en via het algemeen telefoonnummer 14 0591.