Privacy reglement

Hoe gaat Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn om met persoonsgegevens?

Binnen Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn wordt veel gewerkt met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van de Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet. Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn verwerkt gegevens in digitale systemen. Deze systemen voldoen aan de eisen van bescherming van gegevens en privacy.

Het sociaal team werkt integraal in het sociaal domein. Dit betekent dat het uitgangspunt voor de taken van Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn  is: één huishouden, één plan, één regisseur volgens de visie van het Regenboogmodel.

In sommige huishoudens spelen verschillende problemen. Vaak hangen problemen samen en heeft het geen zin om maar één van de problemen aan te pakken. Daarom werken de medewerkers binnen Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn goed samen. Voor ieder huishouden is er één regisseur. Deze medewerker is het aanspreekpunt en zorgt ervoor dat de andere hulpverleners, indien nodig, op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen.

Het doel van deze integrale werkwijze is om zo dichtbij mogelijk te werken waarbij, één sociaal werker meerdere taken kan uitvoeren. De medewerkers zijn zich bewust van het risico van delen van informatie en wegen daarom ook zorgvuldig af welke informatie relevant is voor welke vraag. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’.

Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Dat betekent dat het sociaal team vanuit een wet bevoegd is om bijzondere persoonsgegevens te verwerken en deze nodig heeft om een publiekrechtelijke taak uit te voeren. Deze integrale werkwijze is noodzakelijk om de passende maatwerkvoorziening en maatregelen te bepalen voor de spelende problematiek.

Heeft u toch nog vragen of opmerkingen over hoe het sociaal team omgaat met uw privacy? Stel dan uw vraag aan uw sociaal team: info@socialeteamsborgerodoorn.nl. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

De rol van het sociaal team bij een datalek

Toch kan het gebeuren dat er inbreuk wordt gemaakt op onze beveiliging – bijvoorbeeld door een hack – waardoor persoonsgegevens in verkeerde handen komen. Dit heet een datalek. Ontdekken wij een datalek? Dan is onze eerste zorg om het lek te dichten. Ook gaan wij na welke gegevens precies gelekt zijn en of de betreffende persoon of personen mogelijk gedupeerd is door het lek.

Als er een reëel risico is dat de privacy van de betreffende persoon of personen geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de betreffende persoon of personen en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

Hebt u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op via 0800 2009.

Uw privacyrechten

Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door het sociaal team kunt controleren. Deze rechten zijn:

  • Het recht op informatie.
  • Het recht op inzage.
  • Recht op rectificatie en aanvulling.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  • Het recht om uw zienswijze kenbaar te maken tegen de gegevensverwerking.
  • Het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen of te delen met een andere instantie.
  • Het recht op vergetelheid en beperking van de verwerking.

Uw rechten gebruikt u, indien nodig, door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn.

Gegevens van kinderen

Het sociaal team heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming de heer H. de Groot via fg@socialeteamsborgerodoorn.nl en via het algemeen telefoonnummer 14 0591.

Menu