Meldcode en Drentse Verwijsindex

Meldcode

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten om een meldcode vast te stellen en het gebruik daarvan te bevorderen.

Een meldcode bestaat uit een stappenplan voor professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De stappen leiden de professionals door het proces waarin zij tot het besluit komen om al dan niet een melding te doen bij Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling).

Doel van de wet is niet zozeer om te komen tot zoveel mogelijk meldingen, maar om professionals te ondersteunen in een tijdige en effectieve aanpak van geweld in huiselijke kring. Bij zorgen over de veiligheid van een kind of volwassene kan melding worden gedaan bij Veilig Thuis (0800-2000). Veilig Thuis gaat dan met deze (anonieme) melding aan de slag.

Drentse Verwijsindex

De Drentse Verwijsindex (DVi) is een digitaal hulpmiddel voor professionals om hun betrokkenheid bij een jeugdige kenbaar te maken. Doen twee of meer professionals dit voor dezelfde jeugdige, dan ontstaat er een match. De professionals weten zo sneller of de jeugdige ook bekend is bij zijn of haar collega ́s. In de Verwijsindex staat alleen benoemd wie er betrokken zijn. Er staat geen inhoudelijke informatie in de DVi. De DVi draagt bij aan snellere afstemming tussen professionals, zodat jeugdigen (nog) betere hulpverlening krijgen. Inwoners van Borger-Odoorn worden geïnformeerd wanneer ze in de DVi komen te staan. Hier is geen toestemming voor nodig.

Ik heb een vraag over:

Menu