Missie, visie en kernwaarden

Missie

Wij ondersteunen de inwoners van ons werkgebied, preventief en curatief, laagdrempelig en dichtbij, respectvol en klantgericht, om hun autonomie en zelfstandigheid te vergroten. Daarvoor hanteren wij het Regenboogmodel als vraag gestuurd instrument om te bepalen welke vormen van dienst- en hulpverlening noodzakelijk en gewenst zijn. Dit doen wij door integraal samen te werken met alle betrokkenen rond de inwoner: één gezin, één plan en één regisseur. Ons uitgangspunt is dat iedereen, jong of oud, gezond of ziek, gezin of alleenstaand, kan meedoen in de maatschappij. In onze dienstverlening willen wij toonaangevend zijn.

Visie

De stichting werkt integraal en doet dit van onderaf via netwerken (vanaf de keukentafel) en gemeenschappen (dorpen). We willen hierbij zoveel mogelijk normaliseren en voorliggende voorzieningen initiëren, samen met stakeholders en inwoners van onze gemeente, zodat de zelfredzaamheid toeneemt en maatschappelijke kosten afnemen. Het samen optrekken moet leiden tot goede netwerken en faciliteiten voor wonen, zorg, welzijn en ondersteuning, waarbij inwoners zoveel als mogelijk zelf aan zet zijn en meedoen naar vermogen. We streven duurzame resultaten na.

Bekijk hier onze plannen voor 2021-2022:
Infographic Samen los je het op

Onze kernwaarden

  • Vertrouwend: vertrouwen en respect zijn het fundament van de relaties die wij aangaan met inwoners, collega’s, opdrachtgevers en aanbieders. Dit doen wij op basis van professionele distantie om waardevrij te onderzoeken en te handelen.
  • Verbindend: wij staan voortdurend in verbinding met inwoners, hun naasten en andere betrokkenen. We stellen ons daarbij open en respectvol op om te horen wat zij te zeggen hebben, zodat wij altijd goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen.
  • Transparant: we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. We denken daarbij in mogelijkheden, zoeken eventueel nieuwe wegen en maken het niet moeilijker dan het is.
  • Daadkrachtig: we doen wat nodig is om snel en slagvaardig te handelen. Dat doen wij resultaatgericht en proactief met oog voor de onderlinge samenhang tussen inwoners, hun naasten en andere betrokkenen. Daarbij kijken we naar zowel de korte als de lange termijn (duurzaamheid).
  • Lerend: we stellen ons lerend op, we leren van elkaar, we trekken lering uit wat wij doen en we leren kritisch en zelf reflecterend te zijn.

Ik heb een vraag over:

Menu